Sri Viswanatha Ashtakam

Sri Viswanatha Ashtakam

கங்கா தரங்கா ரமணீய ஜடா கலாபம்,
கௌரி நிரந்தர விபுஷித வாம பாகம்
நாராயண ப்ரிய அனங்க மதாபஹர்ரம்
வாரனாசி புர பதிம் பஜ விஸ்வநாதம்.
1

Best deals from amazon today

வாச்ச மகோசர மநேககுன ஸ்வரூபம்
வாகீச விஷ்ணு சுர சேவித பாத பத்மம்
வாமென விக்ரஹா வரென கலத்ரவந்தம்
வாரனாசி புர பதிம் பஜ விஸ்வநாதம்
2
பூதாதீபம் புஜக புஷன புஷி தாங்கம்
வ்ய்க்ராஜினம்பர தரம் ஜடிலம் த்ரிநேத்ரம்
பாசங்குச பய வர ப்ரத சூல பாணிம்
வாரனாசி புர பதிம் பஜ விஸ்வநாதம் .
3
சீதாம்சு சோபித கிரீட விரஜமணம்
பாலேக்ஷன நில விசோஷித பஞ்ச பாணம்
நாகதி பரசித்த பாசுர கர்ம பூரம்
வாரனாசி புர பதிம் பஜ விஸ்வநாதம்.
4
பஞ்சானனம் துருத மத மதங்க ஜனாம்
நாகன்தகம் தனுஜா புங்கவ பன்னகானம்
தவநலம் மரண சோக ஜரடாவீனம்
வாரனாசி புர பதிம் பஜ விஸ்வநாதம்.
5
தேஜோமயம் சுகுணா நிர்குண மத்வீதீயம்,
அனந்த கந்த மபாரஜித மபிரமேயம் ,
நாகத்மகம் சகல நிஷ்கல ஆத்ம ரூபம்
வாரனாசி புர பதிம் பஜ விஸ்வநாதம்.
6
ஆசாம விஹாய பரிஹ்ருத்ய பரஸ்ய நிந்தம்,
பாபே ரதிம் ச சுநிவர்யா மன ஸமாதௌ
ஆதாய ஹ்ருத் கமல மத்ய கதம் பரேசம்
வாரனாசி புர பதிம் பஜ விஸ்வநாதம்.
7
ராகாதி தோஷ ரஹிதம் சுஜநானுராக
வைராக்ய சாந்தி நிலையம் கிரிஜா சகாயம்
மாதுர்ய தைர்ய சுபகம் கர்லாபி ராமம்
வாரனாசி புர பதிம் பஜ விஸ்வநாதம்.
8
பலசுருதி
வாரனாசி புர பதே ஸ்தவனம் சிவச்யா
வ்யக்ஹ்யதம சதகம் இதம் பாடஹி மனுஷ்ய
வித்யாம் ஸ்ரியம் விபுல சௌக்ய மானந்த கீர்த்திம் ,
சம்ப்ரப்ய தேவ நிலையே லபதே ச மோக்ஷம்..
விச்வநாதாஷ்டகமிதம் ய படேச்சிவஸந்நிதௌ
சிவலோகமவாப்நோதி சிவேந ஸஹ மோததே
இதி ஸ்ரீவ்யாஸக்ருதம் விச்வநாதாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்….!!!