Pradosha Stotra Ashtakam

Pradosha Stotra Ashtakam

ஸ்ரீ கணேசாய நம |

Best deals from amazon today

ஸத்யம் ப்ரவீமி பரலோக ஹிதம் ப்ரவீமி
ஸாரம் ப்ரவீம் உபநிஷத் த்ருதயம் ப்ரவீமி |
ஸம்ஸார முல்பணம ஸாரமவாப்
1ய ஜந்தோ
ஸாரோயம் ஈச்வர பதாம் ப்ருஹஸ்ய ஸேவா ||
1 ||
யே நார்ச்சயந்தி கிரீசம் ஸமயே ப்ரதோஷே
யே நார்ச்சிதம் சிவமபி ப்ரணமந்தி சான்யே |
ஏதத்கதாம் ச்ருதிபுடைர்ந பிபந்தி மூடாஸ்தே
ஜன்மஜன்மஸு பவந்தி நரா தரித்ரா ||
2 ||
யே வை ப்ரதோஷ ஸமயே பரமேஸ்வரஸ்ய
கர்விந்த்ய நந்ய மனஸோங்கிரி ஸரோஜ பூஜாம் |
நித்யம் ப்ரவிருத்த தனதான்ய கலத்ரபுத்ர ஸெளபாக்ய
ஸம்பததி காஸ்த இஹைவ லோகே ||
3 ||
கைலாஸசைல புவனே த்ரி ஜகஜ்ஜனித்ரிம் கௌரீம்
நிவேச்ய கனகா சிதரத்ன பீடே |
ந்ருத்யம் விதாதுமபி வாஞ்சதி சூலபாணௌ
தேவா ப்ரதோஷ ஸமயே நு பஜந்தி ஸர்வே ||
4 ||
வாக்தேவீ த்ருத வல்லகீ சதமகோ வேணும் ததத் பத்மஜ
ஸ்தாலோன்னித் கரோ ரமா பகவதீ கேய ப்ரயோகாந்விதா |
விஷ்ணு ஸாந்த்ர ம்ருதங்க வாதநபடுர்தே
3வா ஸமந்தாத்ஸ்திதா
ஸேவந்தே தமநு ப்ரதோஷ ஸமயே தேவம் ம்ருடாநிபதிம் ||
5 ||
கந்தர்வ யக்ஷ பதகோரக ஸித்த ஸாத்ய வித்யாதரா ரவராப்ஸரஸாம் கணாஞ்ச |
யேsன்யே த்ரிலோக நிலயா ஸஹபூதவர்கா ப்ராப்தே பரதோஷ ஸமயே ஹரபார்ச்வ ஸம்ஸ்தா ||
6 ||
அத ப்ரதோஷே சிவ ஏக ஏவ பூஜ்யோத நான்யே ஹரி பத்மஜாத்யா |
தஸ்மிந் மஹேசே விதிநேஜ்யமாநே ஸர்வே பரஸீதந்தி ஸுராதிநாதா ||
7 ||
ஏஷ தே தநய பூர்வஜன்மநி ப்ராஹ்மணோத்தம |
ப்ரதி க்ரஹைர்வயோ நிந்யே ந தாநாத்தை ஸுகர்மபி ||
8 ||
அதோ தாரித்ரய மாபந்ந புத்ரஸ்தே த்விஜபாமிநி |
தத்தோஷ பரிஹாரார்த்தம் சரணாம் யாது சங்கரம் ||
|| இதி ஸ்ரீ ஸ்காந்தோக்தம் ப்ரதோஷ ஸ்தோத்ராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||