Sri Mookambika Ashtakam

Sri Mookambika Ashtakam

நமஸ்தே ஜக த் தா த்ரி ஸத் ‍ப் ரஹ்மரூபே
நமஸ்தே ஹரோபேந்த் ரதா த்ராதி வந்தே
நமஸ்தே ப்ரபந்நேஷ்டதா நைகத க்ஷே
நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி ((
1) times)

Best deals from amazon today

விதி க்ருʼத்திவாஸா ஹரிர்விஶ்வமேதத்-
ஸ்ருʼஜத்யத்தி பாதீதி யத்தத்ப்ரஸித் த ம்
க்ருʼபாலோகநாதே வ தே ஶக்திரூபே
நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி ((
2) times)
த்வயா மாயயா வ்யாப்தமேதத்ஸமஸ்தம்
த் ருʼதம் லீயஸே தே வி குக்ஷௌ ஹி விஶ்வம்
ஸ்தி தாம் பு த் தி ரூபேண ஸர்வத்ர ஜந்தௌ
நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி ((
3) times)
யயா ப க்தவர்கா ஹி லக்ஷ்யந்த ஏதே
த்வயாঽத்ர ப்ரகாமம் க்ருʼபாபூர்ணத் ருʼஷ்ட்யா
அதோ கீ யஸே தே வி லக்ஷ்மீரிதி த்வம்
நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி ((
4) times)
புநர்வாக்படுத்வாதி ஹீநா ஹி மூகா
நராஸ்தைர்நிகாமம் க லு ப்ரார்த் யஸே யத்
நிஜேஷ்டாப்தயே தேந மூகாம்பி கா த்வம்
நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி ((
5) times)
யத த் வைதரூபாத்பரப் ரஹ்மணஸ்த்வம்
ஸமுத்தா புநர்விஶ்வலீலோத் யமஸ்தா
ததா ஹுர்ஜநாஸ்த்வாம் ச கௌ ரீம் குமாரீம்
நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி ((
6) times)
ஹரேஶாதி தே ஹோத்த தேஜோமயப்ர-
ஸ்பு ரச்சக்ரராஜாக் யலிங்க ஸ்வரூபே
மஹாயோகி கோலர்ஷிஹ்ருʼத்பத் மகே ஹே
நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி ((
7) times)
நம ஶங்க சக்ராப யாபீ ஷ்டஹஸ்தே
நம த்ர்யம்ப கே கௌ ரி பத் மாஸநஸ்தே நமஸ்தேம்பி கே
நம ஸ்வர்ணவர்ணே ப்ரஸந்நே ஶரண்யே
நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி ((
8) times)
இத ம் ஸ்தோத்ரரத்நம் க்ருதம் ஸர்வதே வை-
ர்ஹ்ருʼதி த்வாம் ஸமாதா ய லக்ஷ்ம்யஷ்டகம் ய
படே ந்நித்யமேஷ வ்ரஜத்யாஶு லக்ஷ்மீம்
ஸ வித் யாம் ச ஸத்யம் ப வேத்தத்ப்ரஸாதா த் ((
9) times)