Sri Lalitha Pancharatnam

Sri Lalitha Pancharatnam

ப்ராதஹ ஸ்மராமி லலிதா வதநாரவிந்தம்
பிம்பாதரம் ப்ரதுல மௌக்திக ஷோபிநாசம்
ஆகர்ண தீர்க்க நயனம் மணிகுண்டலாட்யம்
மந்தஸ்மிதம் மிருக மதோஜ்வல பாலதேஷம்.
1

Best deals from amazon today

ப்ராதர் பஜாமி லலிதா புஜகல்பவல்லீம்
ரத்னாங்குலீய லசதாங்குலி பல்லவாட்யாம்
மாணிக்ய ஹேம வலயாங்கத ஷோபமானாம்
புண்ட்ரேக்ஷு சாபா குஸுமேஷு ஸ்ருநீர்தானாம்.
2
ப்ராதர் நமாமி லலிதாசரணாரவிந்தம்
பக்தேஷ்ட தானநிரதம் பவசிந்து போதம்
பத்மாசநாதி ஸுரநாயக பூஜனீயம்
பத்மான்குஷத்வஜ ஸுதர்ஷன லாஞ்சநாட்யாம்.
3
ப்ராதஸ் ஸ்துவே பரசிவம் லலிதாம் பவாநீம்
த்ரய்யந்த வேத்யா விபவாம் கருணானவத்யாம்
விஸ்வஷ்ய ஸ்ருஷ்டி விலயஷ்திதி ஹேதுபூதாம்
விஷ்வேஸ்வரீம் நிகம வாங் மனஷாதி தூரம்.
4
ப்ராதர் வதாமி லலிதே தவ புண்யநாம
காமேஷ் வரேதி கமலேதி மகேஸ்வரீதி|
ஸ்ரீ சாம்பவேதி ஜகதாம் ஜனனி பரேதி
வாக்தேவதேதி வசஸா த்ரிபுரேஷ்வரேதி.
5
யஹ் ஸ்லோக பஞ்சகமிதம் லலிதாம்பிகாய
ஸௌபாக்யதம் சுலலிதம் படதி ப்ரபாதே
தஸ்மை ததாதி லலிதா ஜடிதி பிரசன்னா
வித்யாம் ஸ்ரியம் விபுல ஸௌக்ய மனந்த கீர்த்திம்.
6
இதி ஸ்ரீ லலிதா பஞ்சரத்னம் சம்பூர்ணம் .