love garadi song lyrics
Director : Bhanu Shankar
Music Director : Radhan
love garadi song lyrics
Lyricist : Bhaskar Bhatla
singers : Sai KartheekPriya Mali
nee nakhasikhale song lyrics
Lyricist : Bhaskar Bhatla
singers : Anudeep Dev
orabbi song lyrics
Lyricist : Bhaskar Bhatla
singers : Yogi SekarSameera Bharadwaj