tsunami lyrics
Director : Shiva Kona
Music Director : Pravin Mani
tsunami lyrics
Lyricist : Mallika Vallabha Pitla
singers : NC KarunyaVaishali Sri Prathap